image/svg+xml
image/svg+xml

2019 Yılı 2. Dönem BAP Başvuruları Hakkında

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞVURU ŞARTLARI
 
 • Projelerde talep edilen her türlü mal ve hizmet alımı gerekçeli ve ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Proje bütçesi yapılırken, tüm harcama kalemlerindeki miktarların ayrıntılı olarak gerekçelendirilmesi gerekmektedir (Muhtelif kırtasiye, sarf, temizlik, bilgisayar malzemesi donanımları vb. şeklinde genel ifadelerle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir). Bütçe teklifinde bulunurken bütçe hazırlama rehberinde (https://cdn.bartin.edu.tr/bap/butce-hazirlama-rehberi.pdf) yer alan dörtlü ekonomik tasnif kodları (https://cdn.bartin.edu.tr/bap/tasinir-kod-listesi.xls) dikkate alınmalıdır.
 • Makine-teçhizat, sarf malzeme ve hizmet alımları en az bir firmadan alınacak güncel tarihli proforma fatura ile belgelendirilmelidir. Makine-teçhizat isteklerinde teknik şartname eklenmelidir.
 • Yolluk kalemindeki harcamalar gerekçeleri ile birlikte ayrıntılı olarak belirtilmelidir (Kaç kişi, ne için, nereye vb. bilgilerin eklenmesi). “Bartın Üniversitesi Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Yönergesi”ne uygun olmak şartıyla Bilimsel Etkinliklere sözlü sunum ile katılım (katılım ücreti ve yolluk yevmiye dahil) desteklenecektir.
 • Kitap ve yazılım alım talepleri desteklenmeyecektir.
 • Proje bütçesi hazırlanırken, talep edilen ödeneklerde mutlaka KDV dahil maliyet hesaplanmalıdır.
 • Demirbaş malzeme taleplerinde BAP envanterinde (https://cdn.bartin.edu.tr/bap/demirbaslistesi.pdf) çalışır durumda olan malzemeler dikkate alınarak önerilmelidir. Makine Teçhizat/Bilgi İşlem alımlarında BAP Komisyon kararları doğrultusunda alımı veya envanterden kullanımı desteklenecektir.
 • Proje yürütücüsü aynı anda en fazla 5 projede yürütücü veya araştırmacı olarak görev alabilir.
 • Sonraki dönemlerde proje başvurusu yapılabilmesi için, Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi (https://cdn.bartin.edu.tr/bap-yonerge.pdf) Madde 12’de belirtilen yayın koşulunun sağlanmış olması gerekmektedir. Proje Önerisi ile birlikte bu yayın bilgileri de sunulmalıdır.
 • Bütçe imkanları dikkate alınarak, yüksek lisans proje önerileri en fazla 5.000,00 TL, doktora proje önerileri en fazla 20.000,00 TL, bunların dışında kalan proje önerileri en fazla 20.000,00 TL’ye kadar  desteklenebilir. 
 • Üniversitemizin belirlemiş olduğu misyon ve vizyon hedefine yönelik “Batı Karadeniz ve Filyos Endüstri Kümelenme Bölgesi, Bartın İli ve YÖK Öncelikli Alanlar Kapsamındaki” proje önerilerine öncelik verilecektir. Bu doğrultuda hazırlanacak Fen ve Mühendislik Bilimleri proje önerilerinin; İlimizin ve Bölgemizin bölgesel ve sektörel kalkınmasına yönelik somut, ekonomik fayda sağlama potansiyeline sahip olması; Sosyal ve Beşeri Bilimler proje önerilerinin İlimizin ve Bölgemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olması önemlidir. Bu alanlarda önerilecek Yüksek Lisans Tez projelerine 7.500,00 TL, Doktora, Katılımlı ve Kapsamlı Araştırma projelerine 25.000,00 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.
 • Kırtasiye malzemesi, baskı ve cilt giderleri en fazla  1.000,00 TL’ye kadar desteklenecektir.
 • Tez projeleri için sağlanacak mali destekler, “ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır”.
 • Lisansüstü proje başvurularında, “projenin tez konusu olduğuna dair ilgili Enstitü Müdürlüğünün Yönetim Kurulu Kararının” proje başvurusuna eklenmesi gerekmektedir.
 • Lisansüstü proje başvurularında lisansüstü öğrencisi ve 2. danışman dışında araştırmacı yazılamaz.
 • Bilimsel Araştırma Projesi başvurularının değerlendirilmesinde, “içerik yönünden eksiklikler bulunması halinde” proje işleme konulmayacaktır.
 • Hakem önerileri “aktif olarak göreve devam eden” ve hakem şartını sağlayan kişilerden oluşmalıdır.
 • Bütçe kalemi olmaması nedeniyle bu dönem Bursiyer desteği verilemeyecektir.
 • Projede Kurum dışı personel olması durumunda, proje katılımlı araştırma projesi olarak sunulmalıdır.


 • 2019 Yılı 2. Dönem BAP Başvuruları Hakkında